Objectius

Fundació Vilademany
Fundació Vilademany

Els nostres objectius

La Fundació Vilademany (subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, Llei 5/2001, de 2 de maig de Fundacions) es constitueix a Taradell l’any 1995, és de naturalesa permanent i caràcter benèfic o assistencial, sense fi lucratiu.

L’objecte i finalitat de la Fundació és la promoció i gestió, directa o indirecta, de recursos i mesures destinades a les persones grans, persones en risc d’exclusió social, persones amb manca de recursos econòmics o amb malalties mentals compensades, prioritàriament amb veïnatge a Taradell i la comarca d’Osona, tendents a garantir les necessitats d’habitació, l’adequada atenció de que precisen i la integració dels mateixos en la societat.

L’assessorament, i si s’escau d’intervenció directa, per a la millora de la gestió d’entitats dedicades a l’atenció dels col·lectius esmentats. Tota classe d’actuacions de recolzament tècnic, econòmic i financer destinades a la promoció i millora de centres i programes i dels seus serveis complementaris als mateixos.

També són objecte de la Fundació la promoció i gestió de serveis, i de creació i promoció d’activitats de serveis socials, com serveis d’orientació personal, social o familiar, i pot actuar en cada cas, conforme a l’activitat que requereix l’objecte fixat al paràgraf anterior.

Tanmateix, el doble caràcter expressat no pressuposa el seu desenvolupament simultani, sinó la possibilitat d’exercir activitats d’un altre caràcter segons les circumstàncies concretes de cada moment, apreciades lliurement pel Patronat.