Voluntariat

Voluntariat

Marc teòric
Durant tot els cicle vital, i especialment durant la vellesa, la persona pot estar en situació de vulnerabilitat quan es produeix una ruptura de l’equilibri en els àmbits físic, psicològic, social. En aquesta situació, la persona pot tenir dificultats per satisfer les seves necessitats i desenvolupar-se d’una manera autònoma i participativa.
Prenent com a eix vertebrador la persona en situació de dependència o de vulnerabilitat, la intervenció té com a objectiu establir una relació amb el voluntari que permeti reforçar i desenvolupar els recursos personals i de l’entorn mitjançant activitats d’animació i d’estimulació.

Aquesta intervenció té en compte els següents aspectes:
- La relació que s’estableix entre el voluntari i la persona gran és enriquidora pel fet de ser una relació basada en l’altruisme. L’acció voluntària la realitza “tota persona que de forma reflexiva, solidària i desinteressada desenvolupa una activitat en benefici a l’usuari.
- L’estimulació permet a la persona mantenir-se activa i pot disminuir o alentir el deteriorament cognitiu i funcional. Així mateix, també permet treballar aspectes com la confiança, l’efectivitat i la identitat personal.

A qui va dirigit
Per una banda està destinat a tots els usuaris que per una banda han disminuït significativament les sortides a l’exterior i/o no compten amb un suport relacional satisfactori i per una altra banda a aquelles persones que a nivell cognitiu, sensorial i/o motriu tenen limitacions l’hora de desenvolupar-se d’una manera autònoma en la vida diària.

En canvi, es contemplen criteris d’exclusió quan la persona gran:
- Expressa no voler participar en cap activitat, acompanyament...
- Té un grau de deteriorament cognitiu elevat o pateix una patologia psiquiàtrica i la conducta no està compensada.
- La família i/o cuidador no autoritza la realització de l’activitat amb el voluntari.

Durada
Es preveu que l’estimulació amb el voluntari tingui una durada mínima de 2 mesos.

Aquest període podrà ser ampliat en funció de:
- Disponibilitat de voluntaris per cobrir les demandes.
- Motivació de las persones grans per continuar beneficiant-se del voluntariat.
- Motivació del voluntari per continuar vinculat al centre.

Objectius
Durant un període mínim de 2 mesos i amb el suport del voluntari, estimular la realització d’activitats relacionades amb l’entorn, el benestar personal, les aficions, els jocs i/o les relacions socials, per tal de promoure l’autonomia de la persona.
Facilitar estratègies i habilitats per desenvolupar l’acció voluntària amb les persones grans.
Establir un vincle de confiança amb la persona gran i el cuidador.
Sentir-se còmode i segur quan s’acompanya a la persona gran.
Sentir-se motivat i poder adquirir un compromís de continuïtat i de responsabilitat.
Que tingui el recolzament dels professionals.

Activitats
- Jocs de taula
- Passeig terapèutic
- Acompanyaments a serveis externs
- Activitats programades amb el personal del centre

Principis
Creació d’una ambient agradable i no infantil.
Tots els estímuls de l’entorn de la persona han d’estar dirigits a despertar-li una sensació d’acollida i que li donin sensació de seguretat i confiança, s’ha de tractar la persona des del respecte i la dignitat.
Respectar el ritme que cada persona té per fer les coses, ja que té dificultats en les seves capacitats i habilitats.
Flexibilitat i comprensió en cas que la persona gran no tingui ganes de realitzar l’activitat.
Suport per ajudar a realitzar les activitats però tenint en compte que s’ha de potenciar les seves capacitats.
Demana’ns més informació a fundacio@vilademany.org