FUNDACI� VILADEMANY

 

 

-A Taradell, a principis de 1993, es comença a veure la necessitat de crear un servei d'atenció a la gent gran. És per aquest motiu que l’Ajuntament decideix construir un total de 20 habitatges tutelats. Cadascun compta amb el seu propi bany adaptat i una petita cuina per tal de preparar-hi els àpats que es creguin oportuns.

Aquets habitatges tutelats comencen a funcionar el dia 1 d'abril de 1996 amb persones que s’acullen als diferents serveis que oferim, des de només el lloguer de l’habitatge fins a la neteja, la bugaderia, els controls de medicació o el servei de menjador.

El mes de febrer de 2000, es posa en funcionament el Centre de Dia per a gent gran, per tal d’ampliar els serveis d’atenció a la vellesa. Han passat pel nostre centre persones amb problemàtiques ben diverses (Alzheimer, Pàrkinson, diabetis, hemiplègies, demència senill,...), però sobretot amb una en comú, necessitaven un lloc on ser ben atesos aquelles hores del dia en què els seus familiars no poden estar per ells.

 

Cap a l’any 2001 i davant de la creixent demanda de serveis per la gent gran del poble, i també davant del fet que els dos serveis actuals, Habitatges Tutelats i Centre de Dia, havien arribat al màxim de la seva capacitat; des del Patronat es començava a valorar una ampliació de l’edifici actual.

L’any 2006 s’inaugura el nou servei de residència assistida, pensat per aquelles persones que necessiten un grau d’atenció superior als admesos en els habitatges tutelats; i l’ampliació del nou centre de dia fins a 40 usuaris.

Amb aquests nous espais cobrim aquella etapa de la vida de les persones grans que necessiten una atenció més especialitzada i constant. També es compta amb espais més adients de rehabilitació, gimnàstica o activitats. Fins i tot, es compta amb espais de perruqueria o podologia.

Donada l’amplitud del nou centre i del modern equipament de cuina amb què comptem, també oferim la possibilitat d’ús del menjador col·lectiu per aquelles persones que en volen fer ús, amb la finalitat de garantir una alimentació equilibrada i adequada per l’edat.

La Fundació Privada Vilademany (subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions), és de naturalesa permanent i caràcter benèfic o assistencial, sense fi lucratiu.

La Fundació Privada Vilademany basa les seves funcions i finalitats en donar serveis de tipus assistencial a les persones grans prioritàriament amb veïnatge a Taradell, que si bé es donen a nivell comarcal, considerem que és molt millor servir aquestes necessitats des del mateix poble on han estat vinculades tota una vida les persones que tenen la necessitat.

L’òrgan de govern, administració i representació de la Fundació Privada Vilademany és el seu Patronat. Llurs patrons estan determinats per les persones que ostenten els càrrecs de les Entitats de la següent manera:

 

 • Sr. Lluís Verdaguer Vivet, President i Alcalde de Taradell
 • Sr. Josep Munmany Vila, President d'Honor
 • Sra. Carme Amblàs Solà, Secretària del Patronat i Jutgessa de Pau de Taradell
 • Sr. Vicenç Tió Brugalla, President del Patronat dels Homenatges a la Vellesa de Taradell
 • Sra. Anna Ribas Casal, Metgessa Titular de l'Àrea Bàsica de Salut
 • Sra. Mireia Bonvehí, Infermera Titular de l'Àrea Bàsica de Salut
 • Mn. Joaquim Fàbrega Navarro, Rector de la Parròquia de Taradell
 • Sra. Araceli Garcia Español, Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Taradell
 • Sr. Xavier Blancafort Pujols, Representant del segon grup majoritari a l'Ajuntament de Taradell
 • Sr. Albert Ledesma Castelltort, Assessor de l’Alcaldia en temes de Benestar Social.
 • Sr. Joan Bruy Riera, President de l'Associació de Jubilats de Taradell

La Fundació pretén donar assistència a totes aquelles persones que per algun motiu o altre estan mancats d’una sèrie de serveis o ajuts. Aquests serveis han de fer que la qualitat de vida de la persona atesa es mantingui a un nivell adequat.

Els serveis han de ser d’un perfil socio-assistencial i, per tant, s’han de cobrir necessitats socials de diferents tipus:

 • Persones amb problemàtica de control sanitari.
 • Persones amb problemàtica d’habitatge.
 • Persones amb problemàtica econòmica.
 • Persones amb problemes a l’hora de realitzar activitats de la vida diària
 • Persones que han quedat soles.
 • Persones que per comoditat vulguin acollir-se als nostres serveis (menjador, bany, fisioteràpia, podologia...).
 • Etc.

Per tant, doncs l’entitat, es proposa anar cobrint totes aquelles necessitats socials que poden sol·licitar les persones grans de la nostra vila i de l’entorn en general.

Pensem que una de les bases fonamentals de qualsevol institució amb les característiques de la nostra és la relació amb d’altres entitats que poden ser de molt diferents camps. Dins del mateix municipi la Fundació depèn molt directament de:

 • L’Ajuntament
 • L’àrea bàsica de salut
 • Els serveis socials
 • L’església
 • El casal de gent gran

Aquestes institucions són el pilar de la Fundació i del Patronat que la governa, per tant, hi ha un gran lligam de col·laboració, imprescindible pel seu bon funcionament.

A banda d’aquestes institucions municipals, a la comarca d’Osona hi ha una molt bona xarxa de serveis tant de tipus assistencial com sanitari.

Hi ha una llarga llista d’institucions amb les quals col·laborem o em col·laborat en alguna ocasió. A tots ells gràcies.

Donar una atenció integral a la persona, i oferir serveis personalitzats a les necessitats individuals de cada persona i família.

Crear les condicions perquè la persona mantingui la seva autonomia, se senti solidària, joiosa i creï un caliu familiar amb l’entorn.

Considerar la persona com la nostra raó de ser, per tant, encaminar les accions a millorar la qualitat de vida que es mereix tota persona.